Независимое аналитическое интернет-издание "Искра" это право на информацию.

Твоё только то, что ты понял. ©

На главную страницу

Парольный вход для авторов.

автор: c до

В Києві відбувся Х черговий з'їзд УСПП
Автор: Станислав Власенко      Дата: 08.09.2003 19:01


     4 вересня, в Києві відбувся Х черговий з'їзд УСПП. З'їзд зібраний згідно статутних вимог і в планх обговорення звіту правління союзу за попередній період та затвердити нову редакцію Статуту УСПП. З доповіддю "Про підсумки та розвиток Українського союзу промисловців і підприємців за 2000-2003 роки, поточне соціально-економічне становище і завдання УСПП" виступив Президент УСПП Анатолій КІНАХ. З'їзд розглянув питання подальшого вдосконалення взаємодії УСІ ПІ з Федерацією роботодавців України.
     У звітному періоді суттєво розширилися можливості Союзу впливати на поточну соціально-економічну та політичну ситуацію в державі, відбулося значне якісне наповнення діяльності УСПП. Чисельність організації збільшилась порівняно з початком 2000 року на 20% і становить 38 тисяч членів.
     Знайшла розвиток практика формування системи договірних відносин з' органами виконавчої влади. Тільки за останній час укладено угоди з Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна України, Національним банком України, Міністерством промислової політики^ Державним комітетом з питань регуляторної політики тощо, з якими ведеться послідовна робота. Поглиблено співпрацю з громадським та професійними об'єднаннями.
     Аналітики УСПП ретельно відслідковували умови та практику діяльності вітчизняної економіки. Гострі та актуальні проблеми оперативно виносилися на розгляд промисловців і підприємців, науковців і аналітиків. Проведені громадські слухання, круглі столи, науково-практичні конференції з проблем приватизації, податкової реформи, збільшення розмірів оплати праці, набуття членства у СОТ, детІнізації підприємницької діяльності та взаємовідносин з FATF, з питання розвитку кредитування реального сектору економіки тощо.
     При підтримці УСПП прийнято низку змін до бюджетного та податкового законодавства. Бюджетний кодекс сприяв реалізації нових підходів до міжбюджетних відносин, затверджено нову методологію планування місцевих бюджетів. Внесено зміни до Закону „Про оподаткування прибутку підприємств", які врахували більшість пропозицій, зафіксованих у Програмних засадах діяльності УСПП на 2000-2002 роки;
     прийнято Закон України „Про оподаткування доходів фізичних осіб", яким суттєво знижено рівень оподаткування доходів громадян. Завдяки жорсткій позиції Союзу затверджено методику визначення податкових зобов'язань за непрямими методами в редакції, яка у значній мірі виключає можливості для зловживання з боку податкових органів.
     Здійснено широкі дерегуляційні заходи у сфері малого та середнього бізнесу. Стратегічно важливим кроком в напрямку подальшої реалізації політики У Сі 111 в сфері розвитку малого бізнесу стало впровадження Законів України "Про державну підтримку малого підприємництва" та "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні", якими вперше законодавче визначено правові засади державної підтримки суб'єктів малого підприємництва, в тому числі на регіональному рівні, та визначено поняття суб'єкта малого підприємництва.
     За наполяганням УСПП відновлено роботу Міністерства промислової політики України. Було прийнято низку законодавчих актів, які спрямовані на підтримку високотехнологічних галузей. Найважливіші з них - Законі? України „Про наукову та науково-технічну діяльність", „Про пріоритеті напрямки розвитку науки і техніки України", „Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні", „Про державну підтримку літакобудівної промисловості'', Про стимулювання виробнії и т ва автомобілів в Україні", „Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" тощо.
     Зросла роль та авторитет УСПП на міжнародній арені. Щорічно відбуваються десятки ділових візитів до країн різних регіонів світу, в і о му числі Північної та Південної Америки, країн Європи, СНД, Азії, Близького Сходу, Австралії тощо. Рамкові угоди про співробітництво укладено з організаціями промисловців і підприємців Аргентини, Бєларусі, Бельпї. Болгарії, Бразилії, Великобританії, Японії та інших країн.
     Таким чином, вся діяльність УСПП була спрямована на запровадження механізмів, які здатні призвести до довгострокових якісних змін та стабільного розвитку економіки, сприяти відновленню і закріпленню економічного зростання у 2000 - 2003 роках.
     Водночас з'їзд констатує, що запропоновані УСПП ініціативи та завдання, визначені попередніми з'їздами та рішеннями правлінь УСІ 1П. реалізовані не повною мірою.
     Так, не була завершена повномасштабна податкова реформа. Відчутно не знизилось податкове навантаження на добросовісних платників податків. Суттєво ускладнилася ситуація у бюджетній сфері. Не відбувся перехід до інноваційно-інвестиційної моделі економічного розвитку держави.
     Суб'єкти реальної економіки не мають доступу до кредитних ресурсів. Кредитні ставки комерційних банків усе ще майже втричі перевищують облікову ставку НБУ. Застаріле законодавство про валютне регулювання сьогодні спрямоване на витіснення інвестицій з України.
     Нереалізованими залишились заходи стосовно зниження адміністративного тиску на товаровиробників, подальшої лібералізації економіки. Залишається низькою якість корпоративного управління, неефективна система державного регулювання природних монополій.
     Враховуючи наведене, з'їзд вважає, що в сучасних соціально-економічних умовах середньо- і довгострокова перспектива розвитку країни повинна передбачати активізацію якісних факторів росту, активне впровадження інноваційно-інвестиційної моделі економіки, зміну акцентів у податково-бюджетній і грошово-кредитній сфері від фіскальних до стимулюючих, поступове вирішення складних соціальних проблем.
     Своїм завданням промисловці, підприємці і роботодавці вважають підтримку зусиль Президента України щодо проведення назрілої конституційної реформи та удосконалення існуючої в Україні чинної політичної моделі, трансформації застарілих механізмів організації влади.
     Правління, керівники регіональних відділень УСПП, народні депутати України - члени парламентської фракції "11111 ГУ - Трудова Україна" повинні зосередити зусилля на:
     прискоренні внесення змін до діючого податкового законодавства, в тому числі на удосконаленні податку на додану вартість, остаточному опрацюванні і прийнятті Податкового кодексу;
     удосконаленні системи соціального забезпечення в частині оптимізації рівня навантаження на фонд оплати праці для роботодавців;
     реалізації заходів щодо принципової зміни ситуації у сфері взаємодії промисловості і фінансового сектора;
     подальшому удосконаленню валютної політики у частині забезпечення інтересів національних експортерів та лібералізації валютного ринку;
     забезпеченні проведення виваженою регуляторної політики;
     поглибленні взаємодії з вітчизняними та закордонними інвесторами з точки зору виявлення проблем та реалізації заходів удосконалення інвестиційної політики.
     Необхідно сконцентрувати протекціоністські зусилля на питаннях захисту власності всіх суб'єктів українського ринку, незворотності процесів приватизації. Найактуальніше завдання - не залишати без уваги жодного випадку неправомірного тиску на суб'єктів підприємницької діяльності, налагодити конструктивний діалог з Урядом України та його структурами щодо пошуку взаємоприйнятних варіантів вирішення гострих проблем та виконання вимог національного законодавства.
     Пріоритетним для УСПП, ФРУ є захист та підтримка інтересів національних товаровиробників в процесі підготовки та вступу України до СОТ.
     Необхідно посилити роботу у напрямку відбору та аналізу перспективних інвестиційних проектів, розробити проект Програми цільової інформаційної та консультаційної підтримки для членів УСПП у сфері ведення бізнесу за основними галузями промисловості та сферами діяльності.
     Вкрай актуальною є інвентаризація підприємств, які перебувають у скрутному фінансовому стані, оголошені банкрутами або знаходяться у процесі санації. Підсумком цього має стати розробка заходів щодо відновлення виробництва і виходу з фінансової кризи.
     Х з'їзд УСПП має конкретизувати висновки аналізу соціально-економічної ситуації в країні та сформувати завдання перед промисловцями, підприємцями і роботодавцями. З цього приводу приймається окрема постанова.
     Одним із своєчасних та далекосяжних кроків УСПП було започаткування в свій час Федерації роботодавців України, створення її територіальної та галузевої структури. УСПП і ФРУ займають активну позицію з питань соціального партнерства, беруть активну участь у розробці та реалізації Генеральної угоди між урядом, роботодавцями та профспілками країни.
     З'їзд наголошує на значній ролі УСІ ПІ та Федерації роботодавців України у забезпеченні стабільності та сталого суспільного прогресу, активній участі організацій в процесі формування демократичного громадянського суспільства в Україні. Підкреслюючи співпадання основних програмних цілей і завдань УСПП та ФРУ, з'їзд ставить перед ними завдання об'єднати зусилля з захисту соціальних, економічних та трудових інтересів вітчизняних роботодавців, формування в країні соціально-орієнтованої ефективної ринкової економіки, розвитку підприємництва та конкуренції, повноцінного входження України у світові ринки. Для більш ефективної взаємодії двох організацій та згідно з рішенням Ради ФРУ йтиметься про прийняття Федерації роботодавців України у колективні члени УСПП. З'їзд має розглянути конкретні механізми посилення співпраці двох організацій.
     


Автор: Станислав Власенко прочтений: 1545 оценки: 5 от 1
© Свидетельство о публикации № 631
  Цена: 1 nooВаши комментарии

Пароль :

Комментарий :

Осталось символов

Доступна с мобильного телефона
Чат
Опросы
Музыка
Треки
НеForМат
Академия
Целит
Юрпомощь


О сервере


О проекте
Юмор
Работа
О нас

Earn&Play
Для контактов
skype:noo.inc


Этот сайт посвящен Георгию Гонгадзе, символу борьбы за свободу, журналисту, патриоту, человеку... Ukraine NBU Hrivnya rate
Russian ruble rate
Noo Web SystemРедакция за авторские материалы ответственности не несет
стать автором
Micronoo Links Neformat Links Noo Links Chess Links Forex Links Weapon Links

Идея и разработка
компании NOO
На сайт разработчика